Username :
Password :
Confirm Password :
E-Mail :
 
Username :
Password :
 
E-mail :
Confirm E-mail :
 
Old password :
New password :
Confirm new password :
 

HP ArcSight Express Appliance Specifications

HP ArcSight Express Appliance Specifications

HP ArcSight Express

ArcSight Express เป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และการเชื่อมโยงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงข้อมูล Net Flow จากอุปกรณ์เครือข่ายด้วย โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองเฉพาะเหตุการณ์สำคัญๆ ด้านความปลอดภัย และยังรองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะสร้างรายงานตามมาตรฐาน (Compliance) ต่างๆ ที่องค์กรใช้อยู่ได้

Last page
Next page
1
of
Previous page
First page