Username :
Password :
Confirm Password :
E-Mail :
 
Username :
Password :
 
E-mail :
Confirm E-mail :
 
Old password :
New password :
Confirm new password :
 

Unicenter
ยูนิเซ็นเตอร์

ระบบบริหารจัดการเอ็นเตอร์ไพร์ซ

     ยูนิเซ็นเตอร์ ได้รับการยอมรับในความเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านระบบบริหารจัดการเอ็นเตอร์ไพร์ซได้อย่างครบวงจร ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการทำอีบิซิเนสทั้งหมดขององค์กร ปัจจุบันตลาดมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรธุรกิจ ต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูง มาช่วยสนับสนุนความริเริ่มทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความคาดหวังด้านงานบริการ จากทั้งพนักงานในองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า

     ด้วยเหตุนี้ ซีเอ ได้นำเสนอ ยูนิเซ็นเตอร์ ที่เป็นทั้งโซลูชั่นรวม และเป็นลักษณะโมดูล ที่ให้ระบบงานอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูง และช่วยในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในมุมมองที่เป็นเชิงธุรกิจ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลารวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีของยูนิเซ็นเตอร์ ช่วยให้องค์กรสามารถขยายการทำงาน ร่วมกับแพลทฟอร์ม และอุปกรณ์ด้านไอที รวมถึงองค์ประกอบใหม่ๆ ที่ใช้งานในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสื่อสารแบบไร้สาย และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้